EL Parents and Guardians

Notice of Interpretation and Translation

Orleans Parish School Board recognizes that both communication and partnership with parents and guardians are vital for the educational success of students. The district is committed to provide quality and professional translation (written) and interpretation (oral) services to families so that they can take an active role in their children’s education. You can obtain more information by clicking the link:

Notice of Interpretation and Translation Services


Anuncio de Servicios de Traducción e Interpretación

La Junta Escolar de la Parroquia de Orleans reconoce que tanto la comunicación como la colaboración con los padres y representantes son vitales para el éxito académico de los estudiantes. El distrito está comprometido a proporcionar servicios de calidad y profesional de traducción (escrito) y de interpretación (oral) a las familias para que puedan participar activamente en la educación de sus hijos. Anuncio de Servicios de Traducción e Interpretación (Notice of Interpretation)


Thông Báo V Thông Dch và Phiên Dch Cho

Ty Học Chánh Quận Orleans nhận ra rằng cả sự liên lạc lẫn sự hợp tác với phụ huynh và người giám hộ là điều tối quan trọng trong sự thành công về học vấn của học sinh. Học khu cam kết việc cung cấp những dịch vụ về phiên dịch (bản viết) và thông dịch (vấn đáp) có phẩm chất và chuyên môn cho các gia đình để họ có thể đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục của con cái họ Thông Báo Về Thông Dịch và Phiên Dịch Cho (Notice of Interpretation)


Language Assistance Request Form

Free Language Assistance Available Upon Request

The District’s Community Liaison Coordinators will provide and coordinate language assistance services including interpreters and written translations for parents and staff of the Orleans Parish School Board. Request forms are located in the front offices at each school and can also be obtained by clicking here Procedure and Request Form upd 04-21-16

Parents and guardians may also contact the district’s Community Liaison Coordinator to request free language assistance:

Vietquynh Pham

vietquynh_pham@opsb.us

Office: 504-304-3559

Fax: 504-379-3559

 


 

Los Coordinadores de Enlace con la Comunidad del Distrito proporcionarán y coordinarán servicios de asistencia lingüística incluyendo intérpretes y traducciones escritas para los padres y el personal de la Junta Escolar de la Parroquia de Orleans. Formularios de solicitud se encuentran en la oficina de cada escuela y también se pueden obtener haciendo clic aquí. A PETICION, TENEMOS ASISTENCIA GRATIS EN ESPANOL Los siguientes recursos están disponibles para el personal del distrito y de la escuela para obtener y proporcionar servicios de asistencia lingüística para padres y representantes con un dominio limitado de inglés:

 • Intérpretes y traductores del Distrito y de la Escuela
 • Notificaciones para Padres de TransACT y del Distrito
  • Sesiones de “Entrenamiento Básico Acerca de Cómo Navegar TransAct” por internet
 • Servicios telefónicos a través de Language Line
 • School Messenger
 • Portal de Padres a través de PowerSchool

Para obtener estos servicios, por favor complete el Formulario de Solicitud de Asistencia Lingüística. Haga clic aquí. Póngase en contacto con los Coordinadores de Enlace con la Comunidad del Distrito para obtener información adicional o asistencia.

Vietquynh Pham

vietquynh_pham@opsb.us

Office: 504-304-3559

Fax: 504-379-3559


 

Các nguồn địa chỉ dưới đây thì đã có sẵn để Nhân viên Học Khu và nhà trường có thể dùng cũng như cung cấp những dịch vụ trợ giúp về Ngôn Ngữ cho những phụ huynh hoặc người giám hộ không thông thạo tiếng Anh: SỰ TRỢ GIÚP TIẾNG VIỆT MIỄN PHÍ THEO YÊU CẦU

 • Các nhân viên về thông dịch và phiên dịch ở Học Khu và ở tại trường học,
 • Những thông báo về: TransAct Parent Notifications & District Masters
  • Buổi huấn luyện trên mạng ”Huấn Luyện Căn Bản về Cách Dùng TransAct”
 • Những dịch vụ giúp về Ngôn Ngữ trên điện thoại
 • Thông tin từ trường học
 • Parent Portal qua hệ thống PowerSchool (phụ huynh có thể theo dõi việc học của con cái)

Để được nhận những dịch vụ này, xin hãy hoàn tất Đơn Xin Được Trợ Giúp Về Ngôn Ngữ bằng cách bấm vào địa chỉ (link) này. Xin liên lạc với nhân viên Phối Trí Liên Lạc Cộng Đồng để biết thêm chi tiết và được sự trợ giúp.

Vietquynh Pham

vietquynh_pham@opsb.us

Office: 504-304-3559

Fax: 504-379-3559

 

Translate »