Issues and Concerns

OPSB provides help and guidance to the parents/guardians of children attending OPSB our schools. If you have questions or have a concern regarding a student and/or his/her school, it is very important to OPSB that families receive the information and guidance they need. Whenever possible, OPSB believes student and parent concerns regarding any school-related matter should be addressed and resolved at the school level. If you are unclear on how to seek resolution related to your concern, please contact Cathy Chase (cathy_chase@ospb.us or 504-304-5675).

For OPSB Direct-Operated Schools

(Franklin Elementary, Bethune, Jackson, McDonogh 35)

To have your issue handled most effectively and efficiently, please follow these two steps.

Step 1: Contact your school’s Principal or CEO.

Contact information for all OPSB Network Principals/School Leaders/CEO’s can be found here.

Step 2: Contact OPSB’s Parent Family and Community Engagement Specialist.

Cathy Chase can be contacted at cathy_chase@opsb.us or 504-304-5675.

For OPSB Charter Schools

To have your issue handled most effectively and efficiently, please follow these three steps.

Step 1: Contact your school’s Principal or CEO.

Contact information for all OPSB Charter School Leaders can be found here. Contact information for all New Orleans Charter School Leaders can be found here.

Step 2: Contact your school’s Board Chairman or President.

Contact information for all OPSB Charter School Board Chairman can be found here.

Step 3: Contact OPSB’s Parent Family and Community Engagement Specialist.

Cathy Chase can be contacted at cathy_chase@opsb.us or 504-304-5675.

In the case of a BULLYING concern:

Please visit the OPSB Bullying Website or contact the security office at 504-304-5782. Orleans Parish School Board Department of Security and Investigations 3520 Gen. DeGaulle Drive, New Orleans, LA  70114.


Problemas y Preocupaciones

La Junta Escolar de la Parroquia de Orleans (OPSB) proporciona ayuda y dirección para padres de familia / tutores de menores asistiendo a nuestras escuelas. Si usted tiene preguntas o le preocupa algo relacionado con un estudiante y/o su escuela, es de suma importancia para OPSB que las familias reciban la información y el apoyo que necesiten. Siempre que sea posible OPSB siente que las preocupaciones de los estudiantes y padres de familia que tengan que ver con un asunto escolar deben ser vistas y resueltas a un nivel escolar.

Bajo OPSB hay dos grupos de escuelas, las que llamaremos “Network” que son manejadas directamente por OPSB y las escuelas “Charter” que son manejadas independientemente pero supervisadas por OPSB. El proceso de presentar preocupaciones varía dependiendo de a qué escuela asiste un estudiante. A continuación les damos información de cómo un padre de familia / tutor puede presentar preguntas y preocupaciones según la escuela que asista.

Para Escuelas Network de OPSB

(Franklin Elementary, Bethune, Jackson, McDonogh 35, McMain)

Para que su asunto sea visto de la forma más efectiva y eficaz, por favor siga estos dos pasos:

Paso 1: Comuníquese con el Director o Director Ejecutivo de su Escuela.

Los datos de todos los Directores / Encargados / Directores Ejecutivos de todas las escuelas Network de OPSB se encuentran aquí.

Paso 2: Comuníquese con el Especialista de OPSB de Relaciones con Padres Familias y la Comunidad.

Se pueden comunicar con Cathy Chase en cathy_chase@opsb.us o al 504-304-5675.

Para Escuelas Charter de OPSB

Para que su asunto sea visto de la forma más efectiva y eficaz, por favor siga estos tres pasos:

Paso 1: Comuníquese con el Director o Director Ejecutivo de su Escuela.

Los datos de todos los Encargados de las Escuelas Charter de OPSB se encuentran aquí. Los datos de todos los Encargados de las Escuelas Charter de Nueva Orleans se encuentran aquí.

Paso 2: Comuníquese con el Presidente o el Presidente de la Junta de su Escuela.

Los datos de todos los Presidentes de las Juntas de las Escuelas Charter de OPSB se encuentran aquí.

Paso 3: Comuníquese con el Especialista de OPSB de Relaciones con Padres Familias y la Comunidad.

Se pueden comunicar con Cathy Chase en cathy_chase@opsb.us o al 504-304-5675.

Si se trata de un caso de BULLYING:

Por favor vea la página de internet de OPSB de Bullying o comuníquese con la oficina de seguridad al 504-304-5782. Departamento de Seguridad e Investigaciones de la Junta Escolar de la Parroquia de Orleans 3520 Gen. DeGaulle Drive, New Orleans, LA  70114.


Các Vấn Đề Và Những Mối Quan Tâm

OPSB có đưa ra sự giúp đỡ và sự chỉ dẫn đến các phụ huynh/người giám hộ của các học sinh đang theo học các trường thuộc OPSB. Điều rất quan trọng đối với OPSB rằng mọi gia đình đều phải nhận được thông tin và sự hướng dẫn họ cần nếu họ có những câu hỏi hay mối quan tâm lo lắng đến con em mình hoặc việc học của chúng. Bất cứ khi nào có thể được, OPSB tin rằng mối quan tâm của học sinh và phụ huynh liên quan đến bất cứ vấn đề gì ở nhà trường thì nên được đưa ra để được giải quyết ở lãnh vực nhà trường.

OPSB có hai hệ thống trường học. Các trường công lập dưới sự điều hành của OPSB và các trường bán công lập mà mỗi trường học tự quản lý lấy, nhưng được giám sát bởi OPSB. Phương cách trình bày mối lo ngại thì hơi khác biệt, tùy theo trường học mà học sinh đang theo học. Dưới đây là sự hướng dẫn để phụ huynh/người giám hộ có thể đưa lên những câu hỏi và mối lo ngại tùy theo mỗi trường.

Các Trường Công Lập dưới sự điều hành trực tiếp của OPSB (Network Schools)

(Franklin Elementary, Bethune, Jackson, McDonogh 35, McMain)

Để vấn đề của quí vị được xử lý một cách hiệu lực nhất và có hiệu quả, xin theo 2 bước sau đây.

Bước 1: Hãy liên lạc với Hiệu trưởng trường hoặc Giám đốc điều hành trường.

Thông tin liên lạc cho tất cả Hiệu trưởng các trường/các Nhà lãnh đạo/Giám đốc điều hành có thể được tìm thấy ở đây.

Bước 2: Xin liên lạc với Nhân viên phụ trách về Nối kết Phụ huynh, Gia đình, và Cộng đồng thuộc OPSB.

Xin liên lạc với Cô Cathy Chase ở điện thư Cathy_chase@opsb.us hoặc ở số điện thoại 504-304-5675.

Các Trường Bán Công Lập OPSB (Charter Schools)

Để vấn đề của quí vị được xử lý một cách hiệu lực nhất và có hiệu quả, xin theo 3 bước sau đây.

Bước 1: Hãy liên lạc với Hiệu trưởng trường hay Giám đốc điều hành trường.

Thông tin liên lạc cho tất cả các nhà lãnh đạo của Trường bán công lập OPSB có thể được tìm thấy ở đây. Thông tin liên lạc cho tất cả các nhà lãnh đạo của Trường bán công lập New Orleans có thể được tìm thấy ở đây.

Bước 2: Hãy liên lạc với Hội trưởng hay Chủ tịch Hội đồng quản trị nhà trường.

Thông tin liên lạc cho tất cả các Hội trưởng Hội đồng quản trị Trường bán công lập thuộc OPSB có thể được tìm thấy ở đây.

Bước 3: Xin liên lạc với Nhân viên phụ trách về Nối kết Phụ huynh, Gia đình, và Cộng đồng thuộc OPSB.

Xin liên lạc với Cô Cathy Chase ở điện thư Cathy_chase@opsb.us hoặc ở số điện thoại 504-304-5675.

Trong trường hợp lo ngại về sự HIẾP ĐÁP (BULLYING):

Xin vui lòng lên trang web OPSB Bullying Website hoặc hãy liên lạc với văn phòng an ninh ở 504-304-5782. Bộ An ninh và Điều tra của Ty học chánh quận Orleans 3520 Gen. DeGaulle Drive, New Orleans, LA 70114.

 

Translate »